Thursday

Adab-Adab Pelajar

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah maka Allah akan pahamkan dia dalam hal agamanya." (HR. Bukhari)

Adab Pertama
Mengikhlaskan niat untuk Allah 'azza wa jalla

Adab Kedua
Bertujuan untuk menghilangkan kejahilan diri sendiri dan umat

Adab Ketiga
Bermaksud membela syariat

Adab Keempat
Berlapang dada dan bersangka baik (positif)

Allah ta'ala berfirman yang artinya, "Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian berselisih yang akan menceraiberaikan dan membuat kekuatan kalian melemah. Dan bersabarlah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." (QS. al-Anfaal: 46).

Adab Kelima
Praktis dengan Ilmu

Adab Keenam
Berdakwah ilallah

Adab Ketujuh
Bersikap Bijaksana (Hikmah)

Allah ta'ala menyebutkan tingkatan-tingkatan dakwah di dalam firman-Nya yang artinya, "Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasehat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik." (QS. an-Nahl: 125). Dan Allah ta'ala telah menyebutkan tingkatan dakwah yang keempat dalam mendebat Ahli kitab dalam firman-Nya, "Dan janganlah kamu mendebat ahlu kitab kecuali dengan cara yang lebih baik kecuali kepada orang-orang zhalim diantara mereka." (QS. al-'Ankabuut: 46). Maka hendaknya penuntut ilmu memilih cara dakwah yang lebih mudah diterima oleh pemahaman orang.

Adab Kedelapan
Penuntut ilmu harus bersabar dalam menuntut ilmu

Adab Kesembilan
Menghormati guru dan memuliakan mereka sesuai kedudukannya

Adab Kesepuluh

Berpegang teguh dengan Al Kitab dan As Sunnah

Adab-adab ini disadur dari Thiibul Kalim al-Muntaqa Min Kitaab al-'Ilm Li Ibni Utsaimin karya Abu Juwairiyah, sumber e-kitab.

No comments:

Post a Comment